No4769模特林星阑性感薄透浅灰色服饰配灰色丝袜秀苗条身材诱惑写真71P林星阑秀人网

No4769模特林星阑性感薄透浅灰色服饰配灰色丝袜秀苗条身材诱惑写真71P林星阑秀人网

此所谓有,有则邪之实也;若无六气之邪,而病出三阴,则惟情欲以伤内,劳倦以伤外,非邪似邪,非实似实,此所谓无,无则病在元气也。沉脉,重按乃见,主里实,亦主里气内虚。

若与卫气相搏,阳胜则热,阴胜则寒,皆邪气也。 手太阳之阴,心也;足太阳之阴,肾也。

数犯此者,则邪气伤人,此寿命之本也。 脾脉自股入腹,故为腹中痛。

精夺则气夺而厥,故声喑于上,体废于下。 故邪不能独伤人,必因虚邪之风,与其身形两虚相得,乃客其形。

多饮者子多不育,盖以酒乱精,则精半非真,而湿热胜也。如风寒暑湿伤于外,则必先中于皮毛,皮毛为肺之合,而受邪不解,此则自肺而后传于诸脏也;劳欲情志伤于内,则脏气受伤,先由阴分而病及上焦,此则自诸脏而后传于肺也。

令不得以其次,故令人有大病矣。 其至不绝,兼之上乘胃经,此木邪之胜,少阳病也,然少阳、厥阴,皆从木化,若阳气竭绝,则阴邪独盛,弦搏至极,是曰“专阴”。

Leave a Reply